Saturday, August 11, 2007

Happy Birthday

Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday (rit) dear blog (pause)
(a tempo) Happy Birthday to you

No comments: